Restaurant.com折價卷

Restaurant.com近來推出2折或3折折價卷. $25禮卷可以以$10, 甚至$3, $2買到.

大部分看到的都是$25禮卷賣$10. 有幾百間餐廳可以選擇. 但都有些限制, 如只限於星期日到星期四使用, 或必須在餐廳用餐超過$35才能使用. 所以購買之前要仔細詳讀細節.